9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

За всички предявени искове, постановени решения и актове, издадени до 28 януари 2019 г.и и извън обхвата на приложението на регламент 2201/2003 на ЕС международната компетентност на португалските съдилища се управлява от членове 65 и 65а от Гражданския процесуален кодекс. За вземанията, свързани с разтрогването на брака и разделянето на собствеността, местната подсъдност е на съда на мястото, където е местожителството на ищеца ("местожителство" е мястото, където човек пребивава или живее обичайно, чл. 82 от ГК (чл. 75 от Гражданския процесуален кодекс).

За всички заведени съдебни дела, постановени съдебни решения и издадени актове на или след 29 януари 2019 г. ще се прилага Регламент (ЕС) № 2016/1103 на Съвета от 24 юни 2016 г., без оглед на датата на брака.

Този Регламент предвижда, че компетентните органи ще бъдат, както следва:

- По въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузите, в случай на смърт на единия от съпрузите компетентен е съдът, който е компетентен за наследяването (член 4).

- По въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузите, в случай на молба за развод, законна раздяла или унищожаване на брака, обикновено компетентен е съдът, който е компетентен да се произнесе по брачния спор.

- В други случаи съпрузите могат да се споразумеят, че компетентността принадлежи на държавата-членка, където е сключен бракът. Такова споразумение трябва да бъде в писмена форма, с дата и подписи на страните. При липса на споразумение съдилищата на държавата-членка по правило са компетентни да разрешават всякакви въпроси относно режима на имуществени отношения между съпрузите, освен в случай на смърт на единия от съпрузите или на брачен спор:

  • на общото обичайно местопребиваване на съпрузите към момента на сезиране на съда; или ако това не е изпълнено,
  • на последното обичайно местопребиваване на съпрузите, доколкото един от тях все още живее там; или ако това не е изпълнено,
  • на обичайното местопребиваване на ответника; или ако това не е изпълнено,
  • на общото гражданство на съпрузите.

С изключение на правни спорове португалските нотариуси не са обвързвани от тези правила за подсъдност, поради което могат да действат свободно, напр. при изготвянето на брачния договор или избор на право.