9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

В случаите, които са решени в спорни производства, полските съдилища са компетентни за брачни дела и дела, свързани с имуществените отношения на съпрузите, ако местожителството или пребиваването на ответника е в Полша или, ако не е, ако:

  • 1) последното общо местожителство или последното общо местопребиваване на двамата съпрузи е в Полша и единият съпруг все още живее или пребивава в Полша, или
  • 2) местожителството или местопребиваването на съпруга, който е ищец, е било в Полша в продължение на най-малко една година непосредствено преди началото на производството, или
  • 3) съпругът, който е ищец, е полски гражданин и местожителството или местопребиваването му е било в Полша в продължение на най-малко една година непосредствено преди началото на производството, или
  • 4) и двамата съпрузи са полски граждани.

Полските съдилища имат изключителна компетентност, ако двамата съпрузи са полски граждани и са установени и пребивават в Полша (чл. 1103 на Гражданския процесуален кодекс). В случаите, които са решени в охранителни производства, полските съдилища са компетентни за брачни дела, ако единия от съпрузите или едно от лицата, които възнамеряват да сключат брак, е полски гражданин или чужденец с местожителство или местопребиваване в Полша или възнамерява да сключи брак в Полша. Делата, свързани с разделянето на съпружеска имуществена общност при прекратяване на режима на имуществена общност, също попадат под компетентността на полските съдилища, когато имуществената общност или на значителна част от нея се намира в Полша (чл. 1106 на Гражданския процесуален кодекс).