9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

Разпределението на общата собственост може да се комбинира с молба за развод. Юрисдикцията на молбата за разпределение следва правилата, отнасящи се до юрисдикцията на развода (вж. чл. 4, ал. 3 Wetboek ван Burgerlijke Rechtsvordering = Гражданския процесуален кодекс), както е регламентирано в Brussels II bis. Ако разпределението на съпружеска обща собственост не е комбинирано с процедура по развод (например разпределяне на имуществото се иска, след като е било издадено решение за развод), се прилага член 2 от Гражданския процесуален кодекс и холандския съд е компетентен, ако ответникът има обичайно местопребиваване в Холандия.

За всички заведени съдебни дела, постановени съдебни решения и издадени актове на или след 29 януари 2019 г. ще се прилага Регламент (ЕС) № 2016/1103 на Съвета от 24 юни 2016 г., без оглед на датата на брака.

Този Регламент предвижда, че компетентните органи ще бъдат, както следва:

- По въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузите, в случай на смърт на единия от съпрузите компетентен е съдът, който е компетентен за наследяването (член 4).

- По въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузите, в случай на молба за развод, законна раздяла или унищожаване на брака, обикновено компетентен е съдът, който е компетентен да се произнесе по брачния спор.

- В други случаи съпрузите могат да се споразумеят, че компетентността принадлежи на държавата-членка, където е сключен бракът. Такова споразумение трябва да бъде в писмена форма, с дата и подписи на страните. При липса на споразумение съдилищата на държавата-членка по правило са компетентни да разрешават всякакви въпроси относно режима на имуществени отношения между съпрузите, освен в случай на смърт на единия от съпрузите или на брачен спор:

  • на общото обичайно местопребиваване на съпрузите към момента на сезиране на съда; или ако това не е изпълнено,
  • на последното обичайно местопребиваване на съпрузите, доколкото един от тях все още живее там; или ако това не е изпълнено,
  • на обичайното местопребиваване на ответника; или ако това не е изпълнено,
  • на общото гражданство на съпрузите.

С изключение на правни спорове нотариусите не са обвързвани от тези правила за подсъдност, поради което могат да действат свободно, напр. при изготвянето на брачeн договор, избор на право или заверен акт, в който брачното имущество се поделя или разпределя.