9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

Общо се приема, че на международно ниво, компетентният съд се определя съгласно същите разпоредби като тези, които определят териториалната юрисдикция в националното законодателство. В зависимост от обстоятелствата, други фактори могат също за изиграят роля, като например за предоставяне на юрисдикция, място на пребиваване (място на основно установяване), националност, местоположение на имуществото и т.н.).

Във Великото херцогство Люксембург, уреждането на развод или съдебна раздяла като цяло също така урежда прекратяването и разпределянето на общността, и определя нотариус да се занимае с това.

По принцип юрисдикцията по отношение на режимите на имуществени отношения е независима от местоположението на недвижимото имущество. В резултат, съдилищата в Люксембург могат също така да наредят продажба чрез търг на имущество, намиращо се в чужбина.

Ако назначеният нотариус не може да помири страните, той/тя ще състави доклад, описващ съответните искове на страните, и ще ги насочи към съда.