9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

Съдилищата на Република Литва ще имат юрисдикция върху семейни дела, при условие че един от съпрузите е поданик на Република Литва или е лице без поданство с местожителство в Република Литва (чл. 784(1) от Гражданския процесуален кодекс на Република Литва (оттук нататък ГПК)). Ако двамата съпрузи имат местожителство в Република Литва, техните семейни дела ще се разглеждат изключително от съдилищата в Република Литва (чл. 784(2) от ГПК). Съдилищата на Република Литва също така ще имат юрисдикция върху семейни дела дори ако двамата съпрузи са чужди поданици, но и двамата имат местожителство в Република Литва (чл. 784(3) от ГПК).

Дела, свързани с недвижимо имущество, намиращо се в Република Литва, ще се разглеждат изключително от латвийските съдилища (чл. 786 от ГПК).

Делото ще се разглежда от районния съд по местожителството на ответника (чл. 26 и 29 от ГПК).