9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

В случай че семейното имущество е разпределено по време на процедурите по развод, унгарските съдилища са също така компетентни за разпределянето, ако те имат юрисдикция за процедурите по развод. Юрисдикцията за процедурите по развод се определя в съответствие – в зависимост от случая – гражданството или местожителството/обичайното място на пребиваване на съпрузите. В случай че нямат връзка с процедурите по развод, унгарските съдилища нямат юрисдикция в случаи, свързани със семейно имущество, както и за имущество на партньори в регистрирано съжителство, при условие че местожителството или обичайното пребиваване на някой от съпрузите или партньорите в регистрирано съжителство е в рамките на Унгария. (чл. 59 (2) (3); 62/B, буква а); 62/D (2) ЗМЧП)