9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

Гръцките съдилища имат юрисдикция да отсъждат при спорове, свързани с двойки от различна националност, където гръцкото международно частно право постановява това, с други думи – когато случаят има значителна връзка с Гърция.

Като цяло гръцките съдилища имат юрисдикция, когато ответникът има постоянно пребиваване в Гърция. В случай че ответникът няма постоянно пребиваване нито в Гърция, нито в чужбина, районният съд е компетентен по отношение на неговото пребиваване (чл. 3 и 22 и последващите от Гражданския процесуален кодекс).

В случай на брачни дела е компетентен районният съд на последно общо пребиваване на съпрузите (чл. 39 от Гражданския процесуален кодекс). Гръцките съдилища винаги са компетентни за страни, притежаващи гръцка националност (чл. 611 и 612 Гражданския процесуален кодекс).