4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

4.1. Съществуват ли един или повече регистри за брачна собственост във Вашата страна? Къде са те?

В Германия така нареченият „Регистър на режими на имуществени отношения“ се управлява от регионалните съдилища [т.е. на провинциите или „Länder“].

4.2. Какви документи се регистрират? Каква информация се регистрира?

В този регистър може да се впишат разпоредби, отклоняващи се от общността от нараснали печалби, като например законов режим на имуществени отношения, както и прилагането на чуждестранен режим на имуществени отношения.

4.3. Как и кой може да получи достъп до информацията в регистъра?

Този регистър е публичен и може да бъде разгледан от всяка заинтересована страна.

4.4. Какви са правните последици от регистрацията (валидност, излагане на възражения)?

Валидността на брачния договор не зависи от неговото вписване в регистъра. Въпреки това, за да се разчита на договорно определен режим на имуществени отношения или на чуждестранен режим на имуществени отношения по отношение на трети лица, е необходимо, съгласно§ 1412 BGB (ако е приложимо, във връзка с чл. 16, ал. 1 EGBGB), брачният договор да се регистрира в Регистъра на режими на имуществени отношения.