9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

Разпоредба Brussels II bis постановява правила за пряка юрисдикция за процедури, свързани с развод, съдебна раздяла и анулиране на брак. Разпоредбата не обхваща спорове, свързани само с имуществените последици от брака. Съдиите са задължени автоматично да прилагат правилата на юрисдикцията, произтичащи от тази разпоредба, когато определят юрисдикцията на френските съдилища, преди да приложат националните разпоредби за юрисдикция.

Разпоредба Brussels II bis предоставя на ищеца възможността между два съществени критерия за определяне на юрисдикцията: обичайното пребиваване (чл. 3-I-а) или гражданство (чл. 3-I-б). По този начин ищците могат да избират между седем прецедента по отношение на юрисдикцията (Cass. civ. I, 24 септември 2008 г., жалба № 07-20.248).

 За спорове, свързани единствено с имуществените последици от брака, международната юрисдикция се определя от разширяването на правилата на юрисдикцията на националното право.

В националното право, съдията от семейния съд има изключителната юрисдикция по делата относно личните отношения. Компетентен е съдът по местожителство на двойката. В случай че двойката има отделни местожителства, компетентен е съдията от семейния съд по местожителство, където пребивава съпругът заедно с малолетните деца, в други случаи това е съдията от семейния съд по местожителство на съпруга, който не е подал молбата за развод (чл. 1070 от ГПК).

Френският съдия ще бъде също така компетентен, в случай че една от страните в спора е френски гражданин (чл. 14 и 15 от ГК).

За всички заведени съдебни дела, постановени съдебни решения и издадени актове на или след 29 януари 2019 г. ще се прилага Регламент (ЕС) № 2016/1103 на Съвета от 24 юни 2016 г., без оглед на датата на брака.

Този Регламент предвижда, че компетентните органи ще бъдат, както следва:

- По въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузите, в случай на смърт на единия от съпрузите компетентен е съдът, който е компетентен за наследяването (член 4).

- По въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузите, в случай на молба за развод, законна раздяла или унищожаване на брака, обикновено компетентен е съдът, който е компетентен да се произнесе по брачния спор.

- В други случаи съпрузите могат да се споразумеят, че компетентността принадлежи на държавата-членка, където е сключен бракът. Такова споразумение трябва да бъде в писмена форма, с дата и подписи на страните. При липса на споразумение съдилищата на държавата-членка по правило са компетентни да разрешават всякакви въпроси относно режима на имуществени отношения между съпрузите, освен в случай на смърт на единия от съпрузите или на брачен спор:

  • на общото обичайно местопребиваване на съпрузите към момента на сезиране на съда; или ако това не е изпълнено,
  • на последното обичайно местопребиваване на съпрузите, доколкото един от тях все още живее там; или ако това не е изпълнено,
  • на обичайното местопребиваване на ответника; или ако това не е изпълнено,
  • на общото гражданство на съпрузите.

С изключение на всякакви съдебни дела, нотариусите във Франция не са обвързани с тези правила относно юрисдикцията и следователно могат да действат свободно – например при съставянето на брачен договор или споразумение за избор на [приложимо] право.