9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

Финските съдилища са компетентни по въпроси, свързани с имуществото на съпрузите, ако: 1) ответникът има местожителство или обичайно пребиваване във Финландия; 2) ищецът има местожителство или обичайно пребиваване във Финландия, и правото на Финландия трябва да се прилага спрямо имуществените отношения на съпрузите; 3) последното общо местожителство или обичайно пребиваване на съпрузите е било във Финландия, а един от съпрузите все още има или е имал местожителство или обичайно е пребивавал там към момента на смъртта си; 4) въпросното имущество се намира във Финландия; или 5) ответникът приеме делото да се разглежда във Финландия или той/тя се яви на делото, без да внесе възражение относно липсата на юрисдикция (§ 127 от Закона за браковете). Районният съд по местоживеене, където ответникът има местожителство или обичайно пребиваване, е компетентният орган. Службата на гражданския регистър на Финландия може да регистрира брачен договор или споразумение относно избор на право, дори ако финските съдилища нямат компетенции за разглеждане на дело, свързано с имуществените отношения на съпрузите (§ 127 от Закона за браковете).