9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

Според Гражданския процесуален кодекс на Естония, даден въпрос попада под юрисдикцията на естонски съд, ако той може да се произнесе по въпроса в съответствие с разпоредбите на юрисдикцията или въз основа на споразумение относно компетентността, освен ако друго не е предвидено със закон или международен договор. В случаите, предвидени от закона, страните могат да влизат в споразумение относно юрисдикцията. Споразумение по отношение на юрисдикцията може да включва споразумение за уреждане на спора пред конкретен съд.

По правни въпроси, свързани с имуществените отношения на съпрузите, лицата могат да се обръщат към нотариус.