9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

Може да бъде изпратено заявление за подялба на съвместно имущество до съд за легализиране на завещания (съдът за легализиране на завещания е част от градския съд, който е местният съд в Дания), ако един от партньорите живее в Дания. Ако поне един партньор има връзка с Дания, партньорите могат да се договорят заявлението за подялба да бъде подадено там. Партньорите не могат да сключат подобно споразумение предварително, то може да бъде направено единствено при спор относно подялбата на имуществото при развод или законна раздяла.

Там може да бъде подадено заявление за подялба на част от съвместното имущество, което се намира в Дания, ако въпросните вещи не са предмет на съдебни процедури за имущество в друга държава.

(Закон относно подялба на семейно имущество, § 4)

(Закон за администриране на недвижимо имущество, § 74)