9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

Международна юрисдикция на чешките съдилища при бракоразводни дела (а също и в рамките на производство за обявяване на брака за недействителен и за определяне на това дали има брак или не) е налице, ако поне един от съпрузите е гражданин на Чешката република, или ако ответникът има обичайно местопребиваване в Чешката република.

Ако и двамата съпрузи са чужди граждани и ответникът няма обичайно местопребиваване в Чешката република или в друга държава-членка на Европейския съюз, и той/тя не е гражданин на държава-членка на Европейския съюз или не пребивава в Обединеното кралство или Ирландия, чешките съдилища са компетентни, ако

  • и двамата съпрузи са имали обичайно местопребиваване в Чешката република и ищецът все още обичайно пребивава в Чешката република;
  • ищецът обичайно пребивава в Чешката република и вторият съпруг се присъединява към иска, или
  • ищецът е с обичайно местопребиваване в Чешката република и е имал това обичайно местопребиваване най-малко една година преди предявяване на иска. (чл. 47 от Закона за международното частно право)

Компетентността да се произнася относно правата върху недвижими имоти, които се намират в Чешката република, принадлежи изключително на чешките съдилища или на други компетентни чешки публични институции (чл. 68 от Закона за международното частно право). Правомощията на съдилищата да разглеждат дела по наследяване, се придобиват, ако към момента на неговата/нейната смърт, завещателят е бил с обичайно местопребиваване в Чешката република (чл. 74 от Закона за международното частно право). Що се отнася до производства по съпружеска имуществена общност (включително разделяне на общото имущество на съпрузите след развод), компетентният орган е районният съд, в чийто район съпрузите имат или са имали последно местоживеене в Чешката република, ако поне единият от съпрузите все още живее в района на този съд. Ако няма такъв съд, компетентният орган е съдът с обща компетентност (т.е. съдът по местоживеене) на съпруга, който не е завел иска за започване на производството. Ако няма и такъв съд, компетентният орган е съдът с обща компетентност на съпруга, който завежда иска за откриване на производство (чл. чл. 373 и 383 от Закон № 292/2013, Сборник закони, за Особените съдебни производства). По дела, които нямат връзка с бракоразводно производство, компетентният орган е:

  • районният съд по местоживеене на ответника, или - ако се отнася до недвижима собственост
  • районният съд, в чийто район се намира имотът, или
  • ако разделянето е влязло в сила във връзка с производство по наследяване – районният съд, в чийто район се разглежда делото по наследяване (чл. 88 от Гражданския процесуален кодекс).