6 Какви са последствията при смърт?

Преживелият съпруг винаги има право на дял от имуществото или, в случай че починалият съпруг е направил завещание, до размера на разполагаемата част от имуществото; по този начин преживелият съпруг има право на дял независимо дали починалият е направил завещание или не. Делът на преживелия съпруг се определя от наличието на други наследници и съгласно параграф 44 от глава 195, както следва:

  • i ) Ако починалият остави освен съпруг/а, дете или друг низходящ наследник, тогава делът на съпруга/ата е равна на дела на всяко дете. По този начин, ако починалият остави съпруг/а и две деца, делът на съпруга/ата е равен на една трета. Ако някое дете на починалото лице е починало по време, когато наследодателят е бил още жив, тогава неговите деца (т.е. внуците на починалия) имат право на дял, който техните родители биха получили, ако той/тя е жив/а.
  • ii ) Ако починалият не остави освен съпруга/та, нито дете, нито низходящи наследници, но има предци или низходящи наследници до трета степен на роднинска линия на починалия, частта на съпруга/ата е половината от имота или от разполагаемата част от имота. Приема се, че понятието „предци или низходящи от него“ трябва да включва също така роднини по непряка линия, тъй като в противен случай всяка връзка с низходящите ще бъде безсмислена; всички низходящи наследници по пряка линия ще бъдат обхванати от подточка i), посочена по-горе. По този начин, ако починалият остави родители, баби и дядовци, братя и сестри, чичовци, лели или племенници, делът на преживелия съпруг се равнява на половината. Без значение дали починалият оставя един или няколко предци или низходящи от него до трета степен на роднинска линия, съществуването само на един е достатъчно, за да бъде ограничен делът на преживелия съпруг до половината.
  • iii ) Ако починалият не остави освен съпруг/а, нито едно дете, нито друг низходящ наследник, нито предци или низходящи наследници до трета степен на роднинска линия, но остави предци или низходящи наследници по четвърта степен на роднинска линия на починалия, делът на преживелия съпруг е три четвърти от имота или от разполагаемата част на имота. По този начин ако починалият умре, оставяйки братовчеди или братя и сестри, или баби и дядовци, или внуци на братя и сестри, законният дял на съпруга/ата се ограничава до три четвърти.
  • ii ) Ако починалият/ата не остави освен съпруг/а, нито дете, нито низходящи наследници, но има някакви предци или низходящи наследници до четвърта степен на роднинска линия, съпругът/ата наследява целия имот или целия разполагаем дял от имота.