1 Кой закон се прилага?

1.1. Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави?

Съдилищата в Кипър ще прилагат винаги концепцията lex fori (тяхното собствено право) по въпроси, касаещи имуществените отношения на съпрузите.

1.2. Имат ли съпрузите възможност на избор на приложимото право? Ако това е така, с какви принципи се управлява този избор (напр. избор на закони, формални изисквания, ретроспективна дейност)?

Не. Съдилищата винаги прилагат lex fori. Избор на право не е възможно.