9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

Съгласно общите правила за компетентност, хърватските съдилища имат международна компетентност по дела, в които ответникът е с обичайно местопребиваване в Република Хърватия (член 46, алинея 1 от Закона за международното частно право).

Хърватските съдилища имат международна компетентност и при спорове за семейно имущество, ако ответникът не е с обичайно местопребиваване в Република Хърватия, но ищецът е с обичайно или временно местопребиваване в Хърватия към момента на предявяване на съдебния иск (член 59, алинея 1 от Закона за международното частно право).

Ако по-голямата част от семейното имущество се намира в Република Хърватия, а останалата част е в чужбина, съдът може да постанови решение относно имуществото, което се намира в чужбина, само ако постанови решение за имуществото, намиращо се в Република Хърватия и само ако ответникът се съгласи с това (член 59, алинея 2 от Закона за международното частно право).

Хърватските съдилища обаче, имат изключителна компетентност спрямо спорове относно правото на разпореждане с недвижимо имущество, намиращо се на територията на Република Хърватия (член 56 от Закона за международното частно право).

Съпрузите могат да се уговорят за компетентност на чуждестранен съд само ако единият от тях е чуждестранен гражданин и ако случаят не попада в изключителната компетентност на хърватските съдилища.

Съпрузите могат да уговорят компетентност на хърватските съдилища, ако поне един от тях е хърватски гражданин (член 49, алинея 2 от Закона за международното частно право).